Sarana Prasarana

Sekolah :

  • Paud Pelangi
  • TK Dharma Wanita Betet
  • SDN 1 Betet
  • SDN 2 Betet
  • SDN 3 Betet